Lejebetingelser & Salgsbetingelser

Gældende for minigraver,sax lift, bom lift, stubfræser incl traktor, generator, pumpe, maskintrailer og tiptrailer

LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING
Lejemålet begynder fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads til og med den dag det lejede materiel afmeldes eller afleveres på udlejers plads. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej.

Der betales leje pr hverdag. Anvendes det lejede i weekend og/eller helligdage skal der ligeledes betales leje for disse dage

Al udlejning til private beregnes efter kalenderdage.

Lejer er forpligtet til at afholde enhver udgift, der kan henføres til lejers besiddelse og brug af det lejede, herunder alle evt. offentlige udgifter som følge af brugen af det lejede, ligesom lejer er forpligtet til at refundere udlejer ethvert beløb som udlejer måtte blive forpligtet til at betale til tredjemand som følge af lejers anvendelse af det lejede.

LEVERING OG TRANSPORT
Lejer afholder alle udgifter til det lejedes transport fra og til udlejers plads, montering, demontering, afhentning og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet mv., idet lejen ikke inkluderer nogen form for driftsudgifter.

Lejer er forpligtet til at anvende den type brændstof og olie som oplyses af udlejer.

Ved afhentning eller eventuel levering af det lejede, er udlejer berettiget til at afkræve lejer legitimation. Samt et evt. depositum. Depositum vil dog være oplyst ved aftalens indgåelse hvis det kræves. Hvis ikke depositum er indbetalt udleveres det lejede ikke men der blive opkræve leje idet det lejede er reserveret til lejeren

VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING
Det lejede skal afleveres rengjort og i samme stand som ved modtagelsen.
Efter det lejedes aflevering på udlejers plads foretages eftersyn. Alle Skader f.eks som følge af overlast, forkert anvendelse/behandling eller manglende rengøring betales af lejer.

Udlejer har ejendomsretten til det lejede og lejer er ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller foretage andre tilsvarende dispositioner over det lejede, ligesom lejer ikke er berettiget til at overlade eller udleje det lejede til tredjemand uden udlejers skriftlige samtykke.

RISIKO OG ANSVAR
Lejer bærer enhver risiko for det lejede og dets betjening, såvel i forhold til udlejer som i forhold til tredjemand. Bortkommer eller bliver det lejede helt eller delvist ødelagt, uanset af hvilken årsag, er lejer forpligtet til at erstatte de lejede til dagspris. Hvis der er forsikringsdækning for skaden betaler lejer selvrisikoen og andre følgeudgifter

Udlejer kan ikke pålægges noget ansvar for eventuelle tab, opstået for lejer i forbindelse med anvendelsen af det lejede, herunder ansvar for driftstab, avancetab, tidstab eller lignende – dette omfatter også situationer hvor det lejede ikke fungerer

Udlejer er til enhver tid berettiget til at uden forudgående varsel at forlange en besigtigelse af det lejede.

FORSIKRING
Udlejer har tegnet tyveri forsikring der dækker tyveri af det lejede, dog således at lejer ved skader omfattet af forsikringsdækningen er forpligtet til at betale den selvrisiko som afkræves udlejer af forsikringsselskabet, pt. kr. 10.000,00 kr.

Udlejers forsikring dækker kun i Danmark. Anvendes udstyret i udland er det for lejers risiko. Lejer er ved tyveri af det lejede, hærværk eller lignende skade, forpligtet til både at give meddelelse herom til udlejer, og at anmelde det til det stedlige politi, indenfor 24 timer efter at skaden er opstået eller konstateret.

Tyveri som ikke dækkes under udlejers forsikring, betales af lejer f.eks ved, at nøgle ikke fjernes når det lejede ikke anvendes.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling af det lejede beregnes ved lejeaftalens indgåelse og betales kontant, bankoverførsel, Dankor/Visakort, medmindre der er indgået aftale om kredit med udlejer.

Udlejer er berettiget til at opkræve depositum i forbindelse med lejeaftalens indgåelse.

MISLIGHOLDELSE
Udlejer er uden varsel berettiget til at ophæve lejeaftalen og kræve erstatning, såfremt lejer, på noget, for udlejer, væsentligt punkt, misligholder forpligtelser j.v.f. brugsanvisning og særlige aftalegrundlag.

VÆRNETING
For lejeaftalen er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting: Retten i Næstved.

ERSTATNINGSANSVAR
I forbindelse med nedbrud af det udlejede, kan udlejer ikke gøres ansvarlige for andre løbende omkostninger.